BYU Law Alum, Henry J. Eyring ’89, Named President of BYU-Idaho

November 13, 2018